Z Koszalina

W mieście, gdzie liczba mieszkańców dobrze przekracza ponad 100 tysięcy, a takim właśnie jest Koszalin, strażnicy podejmują w ciągu roku bardzo wiele interwencji. Postępowanie mandatowe, sporządzanie wniosków o ukaranie do sądu, wysyłanie do Policji kart naruszeń przepisów ruchu drogowego wymaga przetwarzania dużej ilości danych. Zastosowanie programu eMandat w bardzo dużym stopniu ułatwiło pracę strażników. Zaoszczędzony czas strażnicy wykorzystującą na pracę w terenie, dzięki czemu zwiększył się efektywny czas patrolowania terenu miasta. Prowadzony na bieżąco rejestr sprawców wykroczeń pozwala w ciągu kilkunastu sekund sprawdzić, czy dana osoba była już pouczana lub karana przez Straż Miejską. Dzięki temu w każdej sytuacji strażnik dysponuje wiedzą, czy dana osoba często łamie przepisy prawa i w zależności od tego zastosować mniej lub bardziej surową karę.

Program eMandat godny jest polecenia wszystkim strażom miejskim, które chcą usprawnić swoją pracę i podnieść skuteczność podejmowanych interwencji.

Andrzej Krysiak
Komendant Straży Miejskiej w Koszalinie

Logowanie