Z Kalisza

Program eMandat świetnie łączy różne informacje potrzebne w naszej codziennej pracy (od rejestru czynności wykonywanych przez strażników, poprzez rejestr sprawców wykroczeń, statystyki, sorty mundurowe aż do rozliczania bloczków mandatowych i windykacji nałożonych w postępowaniu mandatowym grzywien). Jako jedyny z proponowanych nam programów eMandat zapewnia, że raz wpisane dane są dostępne we wszystkich wymienionych wyżej funkcjach. Inne programy składają się z luźno ze sobą powiązanych modułów, co powoduje konieczność kilkakrotnego wprowadzania tych samych danych. Dla Straży Miejskiej w Kaliszu przy wyborze programu szczególnie ważne były funkcje związane z egzekucją mandatów. Dzięki programowi eMandat na bieżąco wiemy, ile mandatów i na jaką kwotę zostało wystawionych, kiedy mijają terminy wpłat grzywien, które grzywny są już wpłacone, na które już należy wystawić tytuły wykonawcze. Program także umożliwia szybkie wydrukowanie tychże tytułów.

Dzięki zastosowaniu programu eMandat ułatwiona została praca strażników, przełożonych nadzorujących ich pracę i służb finansowo-księgowych naszej Straży.

Lech Kudła
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Kaliszu

Logowanie